<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Lauri • helmikuuta 2, 2023

Kunnossapidon kehittäminen Lean-filosofian avulla

Tässä artikkelissa käsitellään Lean-käsitteitä ja kunnossapidon kehittämistä Lean-filosofian avulla.  


Mitä on Lean-kunnossapito ja mikä sen tarkoitus?


Lean-kunnossapito on kunnossapidon ja huollon filosofia, joka perustuu Lean-tuotantomenetelmään. Lean-tuotantomenetelmän tavoitteena on tehostaa tuotantoprosesseja ja vähentää hukkatuotantoa. Sama periaate soveltuu myös kunnossapitoon. Lean-kunnossapidon tavoitteena on tehostaa kunnossapitoprosesseja ja parantaa niiden tehokkuutta.

Lean-kunnossapito pyrkii poistamaan turhat ja tarpeettomat toiminnot kunnossapitoprosesseista, ja keskittymään vain merkityksellisiin tehtäviin. Tavoitteena on kehittää kunnossapidon toimintatapoja ja prosessien suorituskykyä sekä nopeuttaa vikojen korjaamista. Lean-kunnossapito myös pyrkii parantamaan tiedonkulun ja yhteistyön kunnossapitohenkilöstön ja muiden osapuolten välillä (tuotanto, johto jne.).

Lean-kunnossapito on jatkuvan parantamisen -prosessi, jonka tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja luotettavuutta kunnossapitoprosesseissa. Se edellyttää jatkuvaa prosessien tarkastelua ja kehittämistä, ja Lean-kunnossapitoon kuuluu myös koulutus ja henkilöstön motivaatio.

Mitä on Lean-ajattelu ja sen soveltaminen kunnossapidossa

Lean-ajattelu on johtamis- ja tuotantomenetelmä, joka perustuu tehokkuuden ja ylimääräisten töiden vähentämiseen. Lean-ajattelu on kehitetty alun perin teollisuuden tarpeisiin, mutta sitä on sovellettu myöhemmin myös muille aloille, kuten kunnossapitoon.

Kunnossapidossa Lean-ajattelu tarkoittaa jatkuvaa parantelua ja tehokkuuden lisäämistä kunnossapitotöiden suorittamisessa. Tämä saavutetaan poistamalla ylimääräisiä töitä, parantamalla prosessien sujuvuutta ja vähentämällä virheitä. Lean-kunnossapito auttaa vähentämään kunnossapitotöiden kustannuksia ja parantamaan laatua.

Lean-kunnossapito on tärkeä osa tehokasta ja laadukasta kunnossapitotyötä. Se auttaa varmistamaan, että kunnossapitotöissä käytetyt resurssit käytetään tehokkaasti ja että kunnossapitotyöt tehdään mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Lean-kunnossapito on tärkeä osa tehokasta ja tehokkaasti toimivaa kunnossapitosysteemiä.

Katso videolta miten helppoa on hallita kaikki häiriö- ja vikailmoitukset sekä palvelupyynnöt Spotillan avulla

 

Lean kunnossapidon periaatteet ja niiden hyödyt

Lean kunnossapidoilla on useita periaatteita, jotka ovat tärkeitä tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. Näitä periaatteita ovat muun muassa jatkuva parantaminen, häiriöiden vähentäminen ja ennakoiva kunnossapito. Jatkuva parantaminen tarkoittaa, että kunnossapitotoimia ja -prosesseja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti tehokkuuden parantamiseksi. Häiriöiden vähentäminen puolestaan tarkoittaa, että pyritään estämään häiriöitä ja vikoja ennen niiden syntymistä. Ennakoiva kunnossapito puolestaan tarkoittaa, että kunnossapitotoimia tehdään ennen kuin vikoja syntyy.

Lisäksi Lean kunnossapidon periaatteet auttavat parantamaan tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä vähentämään kustannuksia.

Lean kunnossapidon periaatteiden noudattaminen vaatii johdonmukaisuutta ja sitoutumista, mutta niiden hyödyt ovat merkittäviä. Niiden avulla pystytään varmistamaan tehokas ja laadukas kunnossapito, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

 

Lean kunnossapidon työkalut ja tekniikat

Lean kunnossapidon menestyksekäs toteuttaminen vaatii erilaisia työkaluja ja tekniikoita. Näitä työkaluja ovat muun muassa 5S-järjestelmä, häiriöiden vähentäminen (kaizen), ennakoiva kunnossapito ja jatkuva parantaminen (PDCA-sykli). 5S-järjestelmä tarkoittaa viiden periaatteen (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ja Shitsuke) noudattamista, joiden avulla varmistetaan kunnossapitotilojen järjestelmällisyys ja tehokkuus. Häiriöiden vähentäminen puolestaan tarkoittaa häiriöitä aiheuttavien syiden selvittämistä ja niiden poistamista. Ennakoiva kunnossapito puolestaan tarkoittaa laitteiden ja prosessien tarkkailua ja huoltoa ennen vikojen syntymistä. PDCA-sykli puolestaan tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.

Lean kunnossapidon työkalut ja tekniikat auttavat parantamaan tehokkuutta ja laatua sekä vähentämään häiriöiden ja vikojen aiheuttamia keskeytyksiä. Ne myös parantavat turvallisuutta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Työkalut ja tekniikat ovat skaalattavia ja sovellettavia erilaisiin yrityksiin ja tuotantoprosesseihin, ja niiden käyttö on tärkeä osa Lean kunnossapidon menetelmää.

Lean kunnossapidon työkalut ja tekniikat vaativat johdonmukaisuutta ja sitoutumista, mutta niiden hyödyt ovat merkittäviä. Niiden avulla pystytään parantamaan tehokkuutta ja laatua sekä varmistamaan tehokas ja laadukas kunnossapito. Työkalut ja tekniikat ovat tärkeitä Lean kunnossapidon menestyksekkään toteuttamisen kannalta.

 

Lean kunnossapidon edut ja hyödyt

Lean kunnossapito tarjoaa monia etuja ja hyötyjä yrityksille ja tuotantoprosesseille. Näitä etuja ja hyötyjä ovat muun muassa:

1.    Tehokkuuden ja laadun parantaminen: Lean kunnossapito parantaa tehokkuutta ja laatua korjaamalla häiriöitä ja vikoja ennen niiden aiheuttamia ongelmia. Tämä johtaa vähemmän keskeytyksiä ja parempaan tuotannon suorituskykyyn.

2.    Säästöt: Lean kunnossapito vähentää häiriöiden ja vikojen aiheuttamia kustannuksia. Se myös vähentää tarvetta ylimääräisille varaosille ja niiden varastointiin, mikä johtaa kustannussäästöihin.

3.    Työturvallisuuden parantaminen: Lean kunnossapito parantaa työturvallisuutta vähentämällä häiriöiden ja vikojen aiheuttamia riskitekijöitä. Se myös edistää turvallisuuskulttuuria ja lisää tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä asioista.

4.    Ympäristövaikutusten vähentäminen: Lean kunnossapito vähentää ympäristövaikutuksia vähentämällä häiriöiden ja vikojen aiheuttamia päästöjä ja jätehuollon tarvetta.

Lean kunnossapito tarjoaa monia merkittäviä etuja ja hyötyjä, ja se on tärkeä osa yrityksen ja tuotantoprosessien jatkuvaa parantamista ja kehittämistä. Hyödyt ovat havaittavissa lyhyessä ajassa ja niiden merkitys kasvaa jatkuvasti.

 

Lean kunnossapidon toteutus ja jatkuva parantaminen

Lean kunnossapidon toteutus on merkittävä askel yrityksen ja tuotantoprosessien parantamisessa ja kehittämisessä. Tässä on muutamia vinkkejä toteutuksen aloittamiseen ja jatkuvaan parantamiseen:

1.    Aloita pienellä: Lean kunnossapidon toteutus kannattaa aloittaa pienellä projektilla ja kasvattaa sitä ajan myötä. Tämä antaa mahdollisuuden oppia ja parantaa toteutusta ennen laajempaa soveltamista.

2.    Huolehdi jatkuvasta parantamista: Lean kunnossapidon toteutus ei ole kertaprojekti, vaan se vaatii jatkuvaa parantamista. Kunnossapidon ja tuotantoprosessien on jatkuvasti kehittyä ja parannettava kunnossapidon toteutusta sekä toimintatapoja saavuttaakseen parhaat hyödyt.

3.    Huolehdi tiimin osallistumisesta: Lean kunnossapidon toteutus on menestyksekästä vain, jos tiimi osallistuu ja sitoutuu toteutukseen. Kaikkien tiimin jäsenten on osallistuttava jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.

4.    Käytä apuna Lean-työkaluja: Lean-työkalut, kuten 5S, Kaizen, TPM ja SMED, auttavat Lean kunnossapidon toteutuksessa ja parantamisessa. Työkalujen avulla yritys ja tuotantoprosessit voivat tunnistaa ja parantaa häiriöitä ja vikoja, ja parantaa tehokkuutta ja laatua.

5.    Kunnossapidon järjestelmä on tässä avainasemassa. Varmista, että ohjelmisto tukee moderneja toimintatapoja, koska sen avulla varmistetaan kunnossapidon tehokas toiminta ja kehittäminen.

Katso videolta miten töiden hallinta onnistuu Spotillan avulla

 

Miten Lean kunnossapito integroidaan muuhun Lean-toimintaan ja miten se edistää yrityksen kilpailukykyä?
Lean-kunnossapito voidaan integroida muuhun Lean-toimintaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1.    Sisällyttämällä Lean-kunnossapito osaksi yrityksen laajempaa Lean-strategiaa ja tavoitteita
2.    Yhteistyössä muiden Lean-prosessien ja -työkalujen, kuten 5S, TPM, JIT jne., kanssa
3.    Kehittämällä Lean-kunnossapidon menetelmiä ja prosesseja yhteistyössä muiden Lean-toimintojen kanssa
4.    Integroimalla Lean-kunnossapito yrityksen kunnossapidon järjestelmään. Käytä järjestelmän tietoa hyväksi ja kehitä sen avulla kunnossapidon toimintaa.

Lean-kunnossapidossa kannattaa keskittyä näihin asioihin:

1.    Vähentämällä häiriöitä ja downtimea, mikä lisää tuotantoprosessin tehokkuutta ja laatua
2.    Parantamalla koneiden ja laitteiden suorituskykyä ja käyttöikää
3.    Pienentämällä kunnossapidon tarvitsemia resursseja ja kustannuksia
4.    Lisäämällä tuotantoprosessin luotettavuutta ja varmuutta
5.    Parantamalla yrityksen yleistä reaktiokykyä häiriötilanteisiin ja mahdollistamalla nopeamman reagointin.
6.    Tunnista aikasyöpöt ja vikapesäkkeet. Poista ne tai vähintään minimoi niiden aiheuttamat ongelmat.

Yhdistä kunnossapitojärjestelmä ja Lean-filosofia
Yhdistämällä nämä kaksi voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia tuottavuuteen ja laatuun.

Kunnossapitojärjestelmän tavoitteena on varmistaa laitteiden ja koneiden jatkuva toimintavarmuus ja tehokkuus. Lean-ajattelu puolestaan keskittyy jatkuvaan parantamiseen ja tarpeettomien prosessien poistamiseen. Yhdistämällä nämä kaksi järjestelmää voidaan optimoida kunnossapito- ja parannusprosesseja ja vähentää häiriöitä ja tuotantotappioita.

Tärkeitä elementtejä ovat:

1.    Tiivis yhteistyö: Kunnossapitohenkilöstön ja tuotantotiimin tiivis yhteistyö auttaa parantamaan prosessia ja vähentämään häiriöitä. Tiedon liikkuminen on tässä tärkeässä roolissa – varmista että tieto liikkuu vaivattomasti kaikkien osapuolien välillä.

2.    Tietojen hallinta ja analysointi: Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja parantamaan toimintatapoja sekä laitteiden ja koneiden suorituskykyä. 

3.    Ennakoiva ja korjaava kunnossapito: Tämä perustuu laitteiden ja koneiden tietojen analysointiin ja mahdollistaa ongelmien ennaltaehkäisyn ennen niiden ilmaantumista. Mitä on tehty ja mitä tehdään. Missä on ongelmat, selvitä ne.

Modernilla kunnossapitojärjestelmällä voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia tehokkuuteen, laatuun ja tuottavuuteen. Hyödyntämällä Lean-filosofiaa ja kunnossapitojärjestelmän tietoja, voidaan luoda jatkuvan parantamisen kulttuuri ja tehostaa kunnossapidon toimintaa.

Siinä tärkeänä apuna on moderni kunnossapitojärjestelmä.

Suosittelen katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Siinä käydään kattavasti läpi kaikkia toiminnallisuuksia, joita tarvitaan Lean-filosofian ja kunnossapidon kehittämisessä. Spotilla avulla saat tiedon liikkumaan. Katso virtuaaliesittely ja saat paljon lisätietoa. Se varmasti vastaa moniin kysymyksiisi, joita mietit tarvittavien työkalujen osalta.

Tilaa itsellesi tallennelinkki sähköpostiisi. Voit siis katsoa tallenteen milloin tahansa - missä tahansa. 

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.