<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Lauri • maaliskuuta 14, 2023

Miten laatia hyvä ja yksinkertainen ennakkohuoltosuunnitelma

1. Mikä on ennakkohuoltosuunnitelma ja miksi se on tärkeä?


Ennakkohuoltosuunnitelma on dokumentti, joka määrittelee kunnossapidon tehtävät ja aikataulut, jotka on suunniteltu suoritettavaksi ennalta määrättyinä aikoina koneiden ja laitteiden toiminnan takaamiseksi. Tällaiset suunnitelmat voivat olla erittäin tärkeitä, koska ne voivat vähentää merkittävästi laitteiston vikojen määrää, mikä puolestaan vähentää korjauskustannuksia ja parantaa laitteiden käytettävyyttä sekä turvallisuutta.

Ennakkohuoltosuunnitelman laatiminen auttaa myös varmistamaan, että kunnossapitotyöt tehdään järjestelmällisesti ja ajoissa, mikä lisää tuotannon tehokkuutta ja vähentää tuotantokatkoksia. Lisäksi ennakkohuoltosuunnitelmat voivat auttaa yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä turvallisuusmääräyksiä, mikä vähentää mahdollisten onnettomuuksien riskiä ja parantaa työntekijöiden turvallisuutta.

Vaikka ennakkohuoltosuunnitelmien laatiminen voi vaatia aikaa ja resursseja, ne voivat tarjota monia etuja, kuten parempaa laitteiden käytettävyyttä, vähemmän vikojen määrää, ja parempaa turvallisuutta.

2.    Askellista ennakkohuoltosuunnitelman laatiminen


Hyvän ennakkohuoltosuunnitelman laatiminen vaatii huolellista suunnittelua ja järjestelmällistä lähestymistapaa. Tässä on askel-askeleelta -ohje, jonka avulla voit laatia tehokkaan ennakkohuoltosuunnitelman:

•    Määritä, mitkä koneet ja laitteet tarvitsevat ennakkohuoltoa: Aloita määrittelemällä ne laitteet, joita haluat sisällyttää suunnitelmaan. Tämä vaihe on tärkeä, koska se auttaa varmistamaan, että suunnitelma kattaa kaikki tarvittavat laitteet.

•    Määritä, mitkä ennakkohuoltotoimenpiteet tarvitaan: Seuraavaksi määritä, mitä tarkkoja ennakkohuoltotoimenpiteitä tarvitaan kullekin laitteelle. Tämä sisältää esimerkiksi tarkastukset, voitelun, puhdistuksen ja muiden ylläpitotehtävien.

•    Määritä huoltoväli: Määritä, kuinka usein kukin ennakkohuoltotoimenpide tarvitsee tehdä, jotta laitteisto pysyy toiminnassa optimaalisesti. Tämä vaihe auttaa varmistamaan, että suunnitelma on järkevä ja realistinen.

Kun olet määrittänyt nämä tiedot, voit aloittaa ennakkohuoltosuunnitelman kirjoittamisen. Muista, että suunnitelman on oltava selkeä ja helppo ymmärtää, jotta sen toteuttaminen olisi mahdollisimman helppoa ja tehokasta.

Katso videolta miten helppoa on hallita kaikki häiriö- ja vikailmoitukset sekä palvelupyynnöt Spotillan avulla

 


3.    Esimerkki konekohtaisen ennakkohuoltosuunnitelman laadinnasta


Ennakkohuoltosuunnitelman sisältö riippuu laitteen tai laitteiston tyypistä ja käyttöolosuhteista. Esimerkiksi, teollisuuden koneet ja laitteet voivat olla alttiita korkealle kulutukselle tai ylikuormitukselle, mikä voi aiheuttaa usein vikoja tai rikkoutumisia. Tällaisissa tapauksissa ennakkohuoltosuunnitelma voi sisältää tarkistuslistan laitteiden perusteellisesta tarkastamisesta, voitelusta ja puhdistamisesta tietyn ajanjakson kuluttua.

Otetaan esimerkiksi CNC-koneistuskeskus, jota käytetään teollisuudessa metalliosien valmistuksessa. Tämän tyyppinen kone on erittäin arvokas, ja sen ylläpito on kriittisen tärkeää varmistaakseen, että se toimii optimaalisesti. Ennakkohuoltosuunnitelma CNC-koneistuskeskukselle voisi sisältää seuraavat elementit:

•    Päivittäinen tarkastus: Päivittäinen tarkistus sisältäisi kaikkien koneen osien tarkistamisen, mukaan lukien jäähdytin, hydrauliikka, voitelu ja puhdistus. Tämä tarkastus auttaisi varmistamaan, että koneen perusjärjestelmät ovat kunnossa ja toimivat oikein.

•    Viikoittainen tarkastus: Viikoittainen tarkastus sisältäisi yksityiskohtaisemman tarkastuksen, joka kattaa kaikki koneen komponentit, mukaan lukien karat, hihnat, laakerit ja linjat. Tämä auttaisi varmistamaan, että kaikki koneen osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

•    Kuukausittainen tarkastus: Kuukausittainen tarkastus sisältäisi koneen tarkastamisen syvemmällä tasolla, mukaan lukien kaikkien sisäisten komponenttien tarkastus. Tämä auttaisi varmistamaan, että koneen sisäiset osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Huolto-ohjelma: Huolto-ohjelma sisältäisi tietyn määrän toimenpiteitä, jotka suoritetaan määräajoin. Tämä voi sisältää esimerkiksi öljynvaihdon, suodattimien vaihdon, hydrauliikan tarkastuksen ja muiden huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamisen. Huolto-ohjelman säännöllinen toteuttaminen auttaisi varmistamaan, että koneen perusjärjestelmät pysyvät kunnossa ja toimivat oikein.

Yllä mainittu esimerkki CNC-koneistuskeskuksen ennakkohuoltosuunnitelmasta

Vinkki: jos tarvitset valmista excel-pohjaa ennakkohuoltojen laadintaa varten, niin lataa se täältä: Lataa ennakkohuoltosuunnitelman Excel-pohja

Katso myös videolta miten ennakkohuoltotöiden hallinta onnistuu Spotillan avulla

 

4.    Ennakkohuoltosuunnitelman käyttöönotto, seuranta ja päivittäminen


Ennakkohuoltosuunnitelman luominen on tärkeä askel koneen tai laitteiston ylläpidossa, mutta yhtä tärkeää on sen seuranta ja päivittäminen. Ennakkohuoltosuunnitelman tehokkuus riippuu sen jatkuvasta tarkistamisesta ja tarvittavien muutosten tekemisestä.

Seuranta tarkoittaa ennakkohuoltosuunnitelman mukaisen huollon suorittamista, tarkastamista ja dokumentointia säännöllisesti. Koneen tai laitteiston käyttöhistoriaan perustuen voidaan myös arvioida, onko ennakkohuoltosuunnitelma toiminut tehokkaasti ja onko jotain muutoksia tarpeen tehdä. 

Ennakkohuoltosuunnitelman päivittäminen on tärkeää, koska koneen tai laitteiston käyttöolosuhteet tai ikääntyminen voivat vaatia uusia tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä tai vanhojen toimenpiteiden tiheyden muuttamista. Esimerkiksi, jos kone käyttää uutta voiteluainetta, ennakkohuoltosuunnitelman tarkistuslistaan on lisättävä tarkistus kyseiselle voiteluaineelle. Jos koneen käyttöaikataulu on lisääntynyt tai vähentynyt, ennakkohuoltosuunnitelmaan on lisättävä uusia tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä, joita tarvitaan uuden käyttöaikataulun mukaisesti (tai vähennettävä).

Ennakkohuoltosuunnitelman seuranta ja päivittäminen ovat tärkeitä varmistettaessa koneen tai laitteiston optimaalinen suorituskyky ja käyttöikä. On suositeltavaa käyttää kunnossapitojärjestelmää, johon on helppo tallentaa kaikki tarkastukset ja huoltotoimenpiteet, jotta ennakkohuoltosuunnitelmaa voidaan seurata ja päivittää helposti.

Seuraavassa on joitakin vinkkejä ennakkohuoltosuunnitelman laadintaan ja seurantaan:

Käyttöönotto: Ennakkohuoltosuunnitelman käyttöönotto alkaa suunnitelman laadinnasta sen kehittämisestä ja sen jalkauttamisesta käytännössä. Tärkeää on, että henkilöstö ymmärtää ennakkohuollon tärkeyden ja sen vaikutukset toiminnan tehokkuuteen. Huoltosuunnitelman koulutus ja ohjeistus ovat tärkeitä tekijöitä suunnitelman käyttöönotossa. Kun suunnitelma on kehitetty, se on otettava osaksi toimintaa ja varmistettava sen noudattaminen. Säännölliset tarkistukset ja arvioinnit ovat myös tärkeitä suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Tässä kohtaa helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä auttaa – esimerkiksi mobiilisovelluksella tekijöillä aina oikea ohje ja työn kuittaus onnistuu vaivattomasti.

Seuranta: Ennakkohuoltosuunnitelman seuranta on tärkeää sen tehokkuuden varmistamiseksi. Seurannan avulla voidaan tarkistaa suunnitelman tehokkuus ja tehdä tarvittavat muutokset sen parantamiseksi. Seuranta voi sisältää esimerkiksi suunnitelman toimivuuden arvioinnin, kustannusanalyysin, vikojen ja ongelmien seurannan sekä raportoinnin. Tärkeää on, että seuranta on säännöllistä ja systemaattista, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tietojen kerääminen ja analysointi: Tietojen kerääminen ja analysointi ovat tärkeitä osia ennakkohuoltosuunnitelman seurannassa. Tietojen avulla voidaan tunnistaa suunnitelmassa esiintyviä puutteita ja tehdä tarvittavat muutokset sen parantamiseksi. Tietojen kerääminen voi sisältää esimerkiksi huoltotehtävien suorittamiseen käytetyn ajan, huoltotehtävien määrän ja mahdollisten vikojen määrän. Tiedot on analysoitava säännöllisesti ja toiminnassa on oltava kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla tiedot voidaan tallentaa ja analysoida.

Jatkuva parantaminen: Jatkuva parantaminen on tärkeä osa ennakkohuoltosuunnitelman kehittämistä ja seurantaa. Jatkuvan parantamisen tavoitteena on tunnistaa suunnitelmassa esiintyvät puutteet ja tehdä tarvittavat muutokset sen parantamiseksi. Jatkuva parantaminen on prosessi, joka sisältää jatkuu koko ajan. Aina tulee uusia koneita ja vanhojen ennakkohuoltosuunnitelmia pitää päivittää. 


Modernilla kunnossapitojärjestelmällä on ennakkohuoltosuunnitelman laadinta on helppoa ja kaikki dokumentointi onnistuu helposti. Näin saadaan tiedot löytyvät yhdestä paikasta ja seuranta sekä kehittäminen on helpompaa.
Käyttämällä helppokäyttöistä kunnossapitojärjestelmää, asioita on helppo mitata ja seurata. Näin voidaan tehostaa kunnossapidon toimintaa.

Siinä tärkeänä apuna on moderni ja helppokäyttöinen kunnossapidon järjestelmä.

Katso videolta miten laitetietojen ja huoltokohteiden tiedonhallinta onnistuu Spotillan avulla

 

Suosittelen katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Siinä käydään kattavasti läpi kaikki päätoiminnallisuudet, joita tarvitaan kunnossapidossa. Spotillan avulla saat tiedon helposti liikkumaan eikä dokumentointi ole enää ongelma.

Spotillan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa:
•    Erittäin helppokäyttöinen mobiilisovellus, millä työt on helppo dokumentoida missä tahansa
•    Selkeä selainkäyttöliittymä, joka on helppo oppia ja käyttää
•    Huoltokalenteri, joka auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan laitteiden huoltoa
•    Laiterekisteri, johon voi tallentaa kaikki huoltokohteet, laitteet ja niiden tiedot
•    Hälytykset, jotka ilmoittavat automaattisesti, kun jokin tarvitsee huoltoa tai kun huolto on myöhässä
•    Automaattiset raportit, joiden avulla voi seurata kunnossapitokustannuksia ja ennustaa tulevia huoltotarpeita

Katso virtuaaliesittely ja saat paljon lisätietoa. Se varmasti vastaa moniin kysymyksiisi, joita mietit tarvittavien työkalujen osalta.

Tilaa itsellesi tallennelinkki sähköpostiisi. Voit siis katsoa tallenteen milloin tahansa paikasta riippumatta.

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.