<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Mikko Laine • marraskuuta 16, 2023

Miten valmistaudut kunnossapidossa tekoälyn aikaan

Tekoälyn nopea kehitys on ajanut kunnossapitoalan merkittävään murrokseen, jossa perinteiset menetelmät ja toimintatavat saavat rinnalleen uusia tekoälyllä tehostettuja älykkäitä ratkaisuja. Tämä vallankumous tarjoaa sekä haasteita että huikeita mahdollisuuksia, jotka yritysten on tärkeä ymmärtää ja omaksua osaksi päivittäistä toimintaansa.

Yksi suurimmista haasteista on datan määrän ja monimuotoisuuden hallinta. Tekoälyn tehokas hyödyntäminen edellyttää laadukasta ja monipuolista dataa, jota voidaan analysoida ja käyttää ennustavien mallien kehittämiseen. Kunnossapidon ammattilaiset joutuvatkin arvioimaan nykyiset tietojärjestelmänsä ja varmistamaan, että ne kykenevät keräämään tarvittavaa dataa eri lähteistä.

Toisaalta tekoäly tarjoaa myös valtavia mahdollisuuksia parantaa kunnossapitoprosesseja ja vähentää ennakoimattomia häiriöitä. Ennakoiva kunnossapito on yksi tekoälyn suurista vahvuuksista, sillä se mahdollistaa mahdollisten vikojen tunnistamisen ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ongelmia. Tämä voi merkittävästi vähentää seisokkien ja korjauskustannusten määrää, samalla kun tuottavuus ja koneiden käytettävyys paranevat.

Kunnossapidon ammattilaisten onkin tärkeä omaksua uudenlainen ajattelutapa, jossa tekoäly ei ole vain teknologinen lisä, vaan keskeinen osa toimintakulttuuria. Tulevaisuuden menestyvät yritykset ovat niitä, jotka ymmärtävät tekoälyn potentiaalin ja osaavat integroida sen osaksi päivittäistä kunnossapitotyötä. Seuraavaksi tarkastelemme tarkemmin, kuinka datakeräys ja analytiikka muodostavat perustan älykkäälle kunnossapidolle tekoälyaikana.

Datakeräys ja analytiikka: Perusta älykkäälle kunnossapidolle

Älykkään kunnossapidon kulmakivenä on laadukas ja monipuolinen datankeräys sekä sen tehokas analysointi. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää tietojen syvällistä ymmärtämistä ja oikeanlaista käsittelyä, jotta siitä voi syntyä merkityksellisiä johtopäätöksiä ja ennusteita.

Datan kerääminen ei kuitenkaan ole pelkkä tekninen haaste. Se edellyttää suunnitelmallisuutta ja tarkkaa harkintaa siitä, mitä tietoja kerätään, kuinka usein ja millä tavalla. Kunnossapidon ammattilaisten on ymmärrettävä, että datan laatu ja luotettavuus vaikuttavat suoraan tekoälyratkaisujen tehokkuuteen. Tämä voi tarkoittaa vanhojen järjestelmien päivittämistä, uusiin helppokäyttöisempiin ohjelmistoihin, joilla tietoa on helppo luoda ja kerätä (mielellään mobiilisovelluksella).

ps. Tässä yksi vinkki miten kerätä dataa ja tietoa helposti: katso Spotillan virtuaaliesittely: www.spotilla.com/virtuaalinen-esittely


Analytiikka on datan jalostamisen avain. 
Tekoäly pystyy tunnistamaan kuvioita ja suhteita datamääristä, mutta sen tekemät päätelmät ovat vain niin hyviä kuin syötetty data. Siksi on tärkeää käyttää edistyksellisiä analytiikkatyökaluja, jotka voivat paljastaa hienovaraisiakin yhteyksiä eri tietoaineistojen välillä. Tämä mahdollistaa kunnossapitoprosessien optimoinnin ja ennakoivan toiminnan, kun tulevaisuuden ongelmat tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että älykkäällä kunnossapidolla tavoitellaan jatkuvaa parantamista. Tämä vaatii yhteistyötä eri osastojen välillä sekä kykyä reagoida nopeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita data voi paljastaa.

 

Ennakoiva kunnossapito tekoälyn avulla: Kuinka minimoida häiriöt ja kustannukset

Ennakoiva kunnossapito on yksi tekoälyn suurimmista eduista kunnossapitoalalla. Perinteisesti huoltotyöt on tehty aikataulun mukaisesti tai vasta vian ilmetessä, mikä voi johtaa odottamattomiin seisokkeihin ja korkeisiin kustannuksiin. Tekoäly mahdollistaa kuitenkin uudenlaisen lähestymistavan, jossa kunnossapito tapahtuu ennustavasti ja resursseja käytetään entistä tehokkaammin.

Tekoäly voi analysoida laitteiden ja järjestelmien toimintaa jopa reaaliaikaisesti ja tunnistaa mahdolliset poikkeavuudet tai alhaiset suorituskykytason signaalit. Tämän tiedon avulla kunnossapidon ammattilaiset voivat ajoittaa huoltotoimenpiteet optimaalisesti, ennen kuin vika aiheuttaa suurempia ongelmia. Esimerkiksi koneen osan vaihtaminen ennen sen vikaantumista voi estää kokonaisen tuotantolinjan seisokin ja säästää merkittävästi kustannuksia.

Ennakoiva kunnossapito ei kuitenkaan rajoitu pelkästään yksittäisten laitteiden tarkkailuun. Tekoäly pystyy myös tunnistamaan trendejä suuremmassa mittakaavassa, kuten samankaltaiset viat eri laitteissa tai samankaltaiset ongelmat eri tuotantolinjoilla. Tämä antaa mahdollisuuden tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia ja ennakoida, milloin tietyn tyyppiset huoltotoimenpiteet todennäköisesti tulevat tarpeellisiksi.

Ennakoiva kunnossapito tekoälyn avulla voi johtaa merkittäviin hyötyihin, kuten vähentyneisiin seisokkeihin, pidempään laitteiden käyttöikään ja alentuneisiin ylläpitokustannuksiin. Lisäksi se voi parantaa tuotantoprosessien sujuvuutta ja varmistaa, että yrityksen resurssit kohdistuvat oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. 

 

Ihmisen ja tekoälyn yhteistyö: Tekoälyn integroiminen kunnossapitotiimiin

Tekoälyn saapuminen kunnossapitoalaan ei tarkoita ihmisen korvaamista koneilla, vaan pikemminkin älykkään yhteistyön syntymistä. Ihmisen ja tekoälyn yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia, joilla voidaan hyödyntää tekoälyn laskentatehoa ja analyysikykyä sekä samalla säilyttää ihmisen ainutlaatuinen älykkyys ja intuitio.

Kunnossapidon ammattilaiset voivat oppia tunnistamaan vikoja ja ennustamaan ongelmia tarkasti. Kokeneet asiantuntijat voivat hyödyntää tekoälyä avustajana päätöksenteossa. Tekoäly Se pystyy nopeasti käymään läpi valtavia määriä dataa ja ehdottamaan mahdollisia toimenpiteitä eri skenaarioissa. Kunnossapidon ammattilaiset voivat käyttää tätä tietoa päätöstensä tueksi, mikä voi johtaa nopeampaan ja parempiin ratkaisuihin. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin edelleen ihmisen toimesta, ottaen huomioon inhimillinen näkemys ja tilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys.

Kunnossapidon ammattilaisten on oltava avoimia uusille teknologioille ja valmiita oppimaan niiden käytöstä. Lisäksi tiimityöskentely ja kommunikaatiotaidot korostuvat, kun eri osa-alueet yhdistyvät tekoälyn avulla toimivaksi kokonaisuudeksi.

Seuraavaksi tarkastelemme, mitä eettisiä näkökulmia on otettava huomioon kunnossapidon siirtyessä tekoälyaikaan, ja pohdimme tulevaisuuden suuntia alalla.

Tulevaisuuden suunta: Kunnossapitoalan murros tekoälyaikaan

Kun kunnossapitoala siirtyy tekoälyaikaan, avautuu monia mahdollisuuksia, mutta samalla herää myös tärkeitä kysymyksiä. Tekoälyn käyttöön liittyy huolenaiheita, kuten vastuullisuus ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen. Yritysten on tärkeä tarkastella näitä kysymyksiä huolella ja varmistaa, että tekoälyä hyödynnetään vastuullisesti ja kestävästi.

Tekoäly voi vaikuttaa merkittävästi kunnossapidon prosesseihin ja päätöksiin, mikä nostaa esiin kysymyksen siitä, kuka on vastuussa tekoälyn tekemistä päätöksistä ja niiden seurauksista. Vastuullisuuden selkeyttäminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että tekoäly ei tee haitallisia tai epäeettisiä päätöksiä ilman ihmisen valvontaa ja hyväksyntää. Siksi ihminen on aina kuskin penkillä päätöksien tekemisessä eikä tekoäly voi korvata ihmistä.

Varmaa kuitenkin on, että kunnossapitoala etenee kohti yhä älykkäämpää ja ennakoivampaa tulevaisuutta. Tekoäly mahdollistaa huoltotöiden optimoinnin ja prosessien tehostamisen, mikä voi johtaa vähentyneisiin kustannuksiin, parempaan käytettävyyteen ja tehokkaampaan toimintaan. Tulevaisuuden suunta näyttääkin siltä, että tekoäly tulee olemaan keskeinen osa kunnossapitoalan kehitystä ja kilpailukyvyn säilyttämistä.

Näiden pohdintojen ja tulevaisuuden suuntaviivojen valossa on selvää, että kunnossapitoalan ammattilaisten on oltava valmiita omaksumaan uutta teknologiaa ja sopeutumaan muutoksiin. Tekoälyaika avaa ovet älykkäämpään, tehokkaampaan ja kestävämpään kunnossapitoon. Ja ne, jotka osaavat hyödyntää sen potentiaalin, ovat valmiita kohtaamaan alan haasteet ja mahdollisuudet menestyksekkäästi.

 

Miten tekoälyä voidaan käyttää jo nyt osana päivittäistä tekemistä? 

Mitä jos vaikka vika-analyysi tapahtuisikin nappia painamalla? Kannattaa katsoa tämä tekoälywebinaari.

Webinaari on täyttä asiaa - se ei ole mitään juhlapuheita tai korkealentoisia asiantuntijapuheita tekoälyn hyödyntämisestä ilman konkretiaa. Webinaarissa esitellään toimivia tekoäly työkaluja ja toimintoja, joilla saat tehoa työskentelyyn heti.

Webinaarissa käydään läpi miten tekoälyn avulla asioita tehdään napin painalluksella. Voit myös katsoa vain itseäsi kiinnostavat kohdat läpi.

Tilaa itsellesi webinaaritallenteesta linkki sähköpostiisi.  
Saat katselulinkin suoraan sähköpostiin ja voit katsoa tallenteen milloin tahansa paikasta riippumatta.

Katso tämä webinaari, jossa käydään läpi seuraavat asiat:

  • Mitä on tekoäly
  • Tekoälyavustajan esittely ”HuoltoJaska”
  • Laitekohtaisen vikailmoituksien käsittelyn läpimenoajan analysointi
  • Laitekohtaisen vikailmoituksien yhteenvetoanalyysi
  • Ennakoivan huoltosuunnitelman kehittäminen vikailmoituksien perusteella
  • Laitekohtaisen ennakkohuoltosuunnitelman laadinta
  • Laitekohtaisen huoltohistorian analysointi
  • Huoltosuunnitelman laadinta vikahistorian perusteella


Tilaa tästä linkistä itsellesi katselulinkki

HUOM. webinaari on maksuton eikä velvoita sinua mihinkään!

 

Suosittelen myös katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Spotillan avulla saat tiedon helposti liikkumaan eikä tiedon tuottaminen tai hallinta ole enää ongelma. Spotillan kanssa saat hyödynnettyä kaikkea tietoa erittäin helposti - myös tekoälypohjaisessa kehittämisessä.

Jos haluat katsoa myös yleisesittelyn, niin tilaa itsellesi lisäksi virtuaaliesittelyn linkki.

Huom: tässä webinaarissa ei käydä läpi tekoälyä

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.