<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Mikko Laine • kesäkuuta 14, 2023

Tehokkain tapa vikailmoituksien käsittelyyn

Kunnossapidon vikailmoitusten käsittely on tärkeä osa tehokasta ja sujuvaa kunnossapitoprosessia. Perinteisesti vikailmoitukset on tehty puhelimella, paperilomakkeilla, sähköpostitse tai WhatsAppilla tms. Tämä voi aiheuttaa viivästyksiä ja tiedonkulun ongelmia. Mobiilisovelluksen käyttöönotto kunnossapitojärjestelmässä tarjoaa useita merkittäviä etuja.

Ensinnäkin, mobiilisovelluksen avulla vikailmoitusten tekeminen on nopeaa ja vaivatonta. Käyttäjät voivat helposti avata sovelluksen älypuhelimessa tai tabletissa ja täyttää tarvittavat tiedot suoraan järjestelmään. Tämä säästää aikaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta, kun tiedot tallentuvat suoraan järjestelmään ilman manuaalista syöttöä. Paras olisi, jos käyttäjä tekisi vikailmoitukset aina lukemalla QR-/NFC-tagin, jolloin vikailmoitus kohdistuu aina oikeaan kohteeseen ilman että käyttäjä valitsee mitään (näin ei synny virheitä).

Toiseksi, mobiilisovellus mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jakamisen ja päivittämisen. Kun vikailmoitus on tehty sovelluksen kautta, oikeat tiedot ovat heti saatavilla kaikille tarvittaville osapuolille (myös vikailmoitukseen lisätyt videot tai valokuvat). Kunnossapitovastaavat voivat nähdä uudet vikailmoitukset välittömästi ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä nopeuttaa vikojen havaitsemista ja korjaamista, mikä puolestaan parantaa esimerkiksi tuotantoprosessin tehokkuutta ja vähentää mahdollisia ongelmia tai katkoksia.

Lisäksi mobiilisovelluksen avulla vikailmoitusten käsittely voidaan tehdä helposti ja joustavasti missä tahansa. Kunnossapito voi myös tehdä vikailmoituksia suoraan kentällä ollessaan ilman tarvetta palata toimistolle tai käyttää tietokonetta. Tämä lisää työn tehokkuutta ja joustavuutta, kun vikailmoituksia voidaan tehdä ja käsitellä reaaliaikaisesti missä tahansa työskentely-ympäristössä.

Mobiilisovelluksen käyttöönotto kunnossapitojärjestelmässä tarjoaa siis monia etuja vikailmoitusten käsittelyssä. Se tehostaa prosessia, parantaa tiedonkulun nopeutta ja tarkkuutta sekä mahdollistaa joustavamman työskentelyn. Näiden etujen ansiosta kunnossapidon vikailmoitusten käsittely mobiilisovelluksen avulla voi merkittävästi parantaa toiminnan laatua.


Vian ilmoittaminen mobiilisovelluksen kautta: nopea ja vaivaton tapa

Perinteinen tapa ilmoittaa vioista ja ongelmista kunnossapitotiimille on ollut sähköpostin tai puhelun kautta. Tämä voi kuitenkin olla hidasta ja vaatia useita välivaiheita tiedon välittämiseksi oikeille henkilöille. Mobiilisovelluksen käyttö vian ilmoittamisessa tarjoaa nopean ja vaivattoman tavan saada vikailmoitus suoraan oikeille henkilöille.

Kun käyttäjä havaitsee vian tai ongelman, hän voi avata mobiilisovelluksen ja valita vikailmoitusvaihtoehdon. Sovellus ohjaa käyttäjää täyttämään tarvittavat tiedot, kuten vian kuvaus ja tärkeysaste. Tämän jälkeen ilmoitus lähetetään suoraan kunnossapidolle, jolloin tiedot ovat heti heidän käytettävissään.

Mobiilisovelluksen avulla vian ilmoittaminen on nopeaa ja reaaliaikaista. Käyttäjä voi tehdä ilmoituksen heti, kun hän havaitsee vian, eikä tarvitse odottaa pääsyä tietokoneelle tai puhelua vastaanottajalle. Tämä nopeuttaa vikailmoituksen käsittelyä ja mahdollistaa välittömät toimenpiteet vian korjaamiseksi.

Lisäksi mobiilisovellus mahdollistaa liitettävien valokuvien, videoiden tai äänitallenteiden lähettämisen vikailmoituksen mukana. Tämä auttaa kunnossapitoa ymmärtämään vian luonteen ja vakavuuden paremmin, mikä puolestaan auttaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan korjaustoimenpiteitä tehokkaasti. Lisätiedot, kuten laite/kohde ja aikaleimat, tallentuvat automaattisesti mobiilisovellukseen, mikä helpottaa jälkikäteistä tietojen tarkastelua ja analysointia. Kaikki historiatiedot löytyvät laitekortilta myös mobiilisovelluksella näppärästi.

Vian ilmoittaminen mobiilisovelluksen kautta on siis nopea, helppo ja kätevä tapa saada tieto vioista kunnossapitotiimille. Reaaliaikainen tiedonvälitys ja lisätietojen liittäminen parantavat viankäsittelyn tehokkuutta ja auttavat kunnossapitotiimiä toimimaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Mobiilisovelluksen käyttö vian ilmoittamisessa on erittäin hyödyllinen työkalu, joka tehostaa merkittävästi koko kunnossapitoprosessia.

Vikailmoitusten seuranta ja priorisointi mobiilisovelluksessa

Mobiilisovellus tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden seurata vikailmoituksia reaaliaikaisesti ja priorisoida niitä tarpeen mukaan. Tämä helpottaa kunnossapitotiimin työtä ja varmistaa, että tärkeät vikailmoitukset saavat asianmukaisen huomion.

Kun vikailmoitus tehdään mobiilisovelluksen kautta, se tallentuu järjestelmään ja näkyy kaikille siihen oikeutetuille henkilöille. Kunnossapidolla on siis välitön pääsy uusiin ilmoituksiin ja he voivat seurata niiden tilaa ja edistymistä reaaliajassa sekä keskustella tai kommentoida järjestelmän välityksellä. Tämä parantaa viestinnän ja tiedonkulun läpinäkyvyyttä, kun kaikki osapuolet voivat nähdä, missä vaiheessa kukin vikailmoitus on tai mitä siihen liittyy.

Mobiilisovellus tarjoaa myös mahdollisuuden priorisoida vikailmoituksia niiden kiireellisyyden perusteella. Käyttäjät voivat asettaa vikailmoituksille tärkeysasteen tai merkitä ne kiireellisiksi. Tämä auttaa kunnossapitotiimiä keskittymään ensisijaisiin tehtäviin ja varmistamaan, että tärkeät viat saavat nopean huomion. Priorisointiominaisuus auttaa myös optimoimaan kunnossapitoresurssien käyttöä ja vähentää mahdollisia tuotantokatkoksia.

Mobiilisovelluksen avulla vikailmoitusten seuranta ja priorisointi tapahtuvat yhdestä keskitetystä paikasta. Kunnossapitotiimillä on helppo näkymä kaikkiin avoimiin vikailmoituksiin, niiden tilaan ja kiireellisyyteen. Tämä auttaa heitä pitämään kaikki vikailmoitukset hallinnassa ja varmistamaan, että mikään tärkeä tehtävä ei unohdu tai viivästy.

Vikailmoitusten seuranta ja priorisointi mobiilisovelluksen avulla tehostavat kunnossapitoprosessia ja varmistavat, että tärkeät viat käsitellään välittömästi. Reaaliaikainen näkyvyys ja priorisointiominaisuudet auttavat kunnossapitotiimiä toimimaan tehokkaasti ja vastaamaan nopeasti esiin tuleviin haasteisiin. Mobiilisovelluksen tarjoama keskitetty hallinta parantaa kunnossapidon läpinäkyvyyttä ja tukee päätöksentekoa töidenhallinnassa ja resurssien optimoinnissa.

Tehokas viestintä ja yhteistyö kunnossapidon ja tuotannon välillä mobiilisovelluksen avulla

Mobiilisovellus tarjoaa tehokkaan tavan viestiä ja tehdä yhteistyötä eri tiimien välillä. Perinteiset viestintämenetelmät, kuten keskustelut, paperit, sähköpostit tai puhelut, voivat aiheuttaa viivästyksiä ja tiedonkulun ongelmia. Mobiilisovelluksen käyttö viestinnässä edistää nopeaa ja saumattomaa tiedonvaihtoa.

Kun vikailmoitus tehdään mobiilisovelluksen kautta, kaikki asiaan liittyvät tiimit ja henkilöt saavat välittömästi tiedon eikä se mene keneltäkään ohitse. He voivat kommentoida ja päivittää vikailmoitusta sovelluksen kautta, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön ja tiedonjakamisen. Kunnossapitoon osallistuvat voivat keskustella vian syistä, korjaustoimenpiteistä ja etenemissuunnitelmista suoraan sovelluksessa, mikä vähentää tarvetta erillisiin viestintävälineisiin.

Mobiilisovelluksen avulla viestintä tapahtuu myös ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellusta voi käyttää mobiililaitteilla kentällä ollessaan ja olla jatkuvassa yhteydessä tiimikollegoihin. Tämä helpottaa tiedonvaihtoa eri työskentelypaikkojen välillä ja nopeuttaa päätöksentekoa, kun tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla.

Lisäksi mobiilisovelluksen avulla voidaan pitää kaikki viestit ja keskustelut dokumentoituna yhdessä paikassa. Keskustelu- ja kommenttitoiminnot tallentuvat sovellukseen, jolloin ne ovat jälkikäteen tarkasteltavissa. Tämä helpottaa jäljitettävyyttä ja mahdollistaa tarvittaessa historiatietojen tarkastelun. Lisäksi tallennetut keskustelut toimivat tärkeänä tiedonlähteenä ja dokumentaationa kunnossapitoprosessin seurannassa ja kehittämisessä.

Mobiilisovelluksen avulla viestintä ja yhteistyö kunnossapitotiimien välillä tehostuvat ja helpottuvat merkittävästi. Reaaliaikainen tiedonvaihto ja dokumentaatio edistävät nopeaa päätöksentekoa ja tiedonkulun läpinäkyvyyttä. 

Raportointi ja analytiikka: Tietopohjaisen päätöksenteon tuki mobiilisovelluksen avulla

Mobiilisovellus tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden raportoida ja analysoida vikailmoituksia sekä hyödyntää saatuja tietoja päätöksenteossa. Tämä edistää tietopohjaista ja ennaltaehkäisevää lähestymistapaa kunnossapitoon.

Sovelluksen avulla tehdyt vikailmoitukset tallentuvat järjestelmään, mikä mahdollistaa niiden jälkikäteisen tarkastelun ja analysoinnin. Kunnossapitotiimi voi käyttää mobiilisovellusta dokumentointityökaluna ja kattavampaa selainversioita raportointityökaluna, jolla seurataan vikojen määrää, tyyppejä ja esiintymistiheyttä. Näiden tietojen avulla voidaan tunnistaa toistuvia ongelmia ja mahdollisia juurisyitä, mikä puolestaan auttaa kehittämään parempia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.

Mobiilisovelluksen avulla saatu tieto voidaan myös hyödyntää ennakoivassa kunnossapidossa. Analytiikkatoiminnot sovelluksessa voivat tarjota käyttäjille visualisointeja ja raportteja, jotka auttavat tunnistamaan trendejä ja ennustamaan tulevia vikaantumisia. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon suunnittelun ja kehittämisen, mikä vähentää odottamattomia korjauskustannuksia.

Lisäksi mobiilisovellus mahdollistaa yhteistyön ja tiedonjakamisen eri henkilöiden välillä. Tiimit voivat jakaa parhaita käytäntöjä, havaintoja ja ratkaisuja sovelluksen kautta, mikä edistää koko organisaation oppimista ja jatkuvaa parantamista. Yhteinen tietopohja ja analytiikkatoiminnot luovat pohjan faktoihin perustuvalle päätöksenteolle ja auttavat organisaatiota saavuttamaan parempia kunnossapidon tuloksia.

Raportointi ja analytiikka mobiilisovelluksen avulla tukevat tietopohjaista päätöksentekoa ja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa. Saatujen tietojen perusteella voidaan tunnistaa vikojen taustalla olevat syyt, kehittää parempia korjaustoimenpiteitä ja suunnitella ennakoivaa huoltoa. Yhteistyö ja tiedonjakaminen tiimien välillä edistävät oppimista ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä.

Ennen kaikkea kaikki tärkeät tiedot ovat helposti saatavilla ja löydettävissä – tämän ansiosta niitä voidaan hyödyntää päivittäisessä työssä.

Tiesitkö, että Spotillan mobiilisovelluksen avulla vikailmoituksen tekeminen on äärimmäisen helppoa?

QR-/NFC-tagilla saadaan valittua oikea kohde heti ja kaikki valokuvat ja videot saadaan mukaan helposti. Vikailmoitus kohdistuu heti oikeaan kohteeseen tai laitteeseen ja se on aina löydettävissä - missä tahansa tilanteessa! Tämä auttaa luomaan arvokkaan tietopääoman vikailmoituksista, joita sitten myös hyödynnetään päivittäisessä työssä, koska historiatieto on löydettävissä helposti.

Katso videolta miten helppoa on hallita kaikki häiriö- ja vikailmoitukset sekä palvelupyynnöt Spotillan avulla

 

 

Katso videolta miten laitetietojen ja huoltokohteiden tiedonhallinta onnistuu Spotillan avulla

 

 

Haluatko nähdä enemmän? Suosittelen katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Spotillan avulla saat tiedon helposti liikkumaan eikä sen hallinta ole enää ongelma. Spotillan kanssa saat hyödynnettyä kaikkea tietoa erittäin helposti - myös videoita.

Spotillan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa:

  • Erittäin helppokäyttöinen natiivi mobiilisovellus, jolla työt on helppo dokumentoida missä tahansa
  • Selkeä selainkäyttöliittymä, joka on helppo oppia ja käyttää
  • Monipuoliset huoltokalenterinäkymät, jotka auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan töitä ja  laitteiden huoltoa
  • Vikailmoituksien tekeminen ja hallinta videoineen ja valokuvineen
  • Laite- ja kohderekisteri, johon voi tallentaa kaikki huoltokohteet, laitteet ja niiden tiedot
  • Hälytykset, jotka ilmoittavat automaattisesti, kun jokin tarvitsee huoltoa tai kun huolto on myöhässä
  • Automaattiset raportit, joiden avulla voi seurata  töidenhallintaa, kunnossapitokustannuksia ja ennustaa tulevia huoltotarpeita

Katso virtuaaliesittely ja saat paljon lisätietoa. Se varmasti vastaa moniin kysymyksiisi, joita mietit tarvittavien työkalujen osalta.

Tilaa itsellesi esittelytallenteesta linkki sähköpostiisi. Voit katsoa tallenteen milloin tahansa paikasta riippumatta.

Paina alla olevaa painiketta ja tilaa katselulinkki.

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.